Azerbaycan Türkçesinde
 1. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Sıfat-Fiil Birleşimleri” başlıklı makale (Azerbaycan SSR EA Aspirantlarının İLMİ Konferansının Materyalleri, “ELM” Neşr. Bakü, 1976).
 2. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Zaman Anlamlı Zarf-Fiil Birleşimlerinin Yapısal-Anlamsal Belirtileri” başlıklı makale (Azerbaycan SSR EA Aspirantlarının İLMİ Konferansının Materyalleri, “ELM”, Neşr. Bakü, 1978).
 3. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Zaman Anlamlı Zarf-Fiil Birleşimleri” başlıklı makale (Azerbaycan SSR. EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, Bakü, 1979).
 4. “Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Zaman Anlamlı Birleşik Cümleler” başlıklı makale (“Azerbaycan Mektebi” Dergisi, Dil ve Edebiyat Mecmuası, 1979, No: 3).
 5. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Zaman Anlamlı Sıfat-Fiil Birleşimleri” başlıklı makale (Azerbaycan Devlet Üniversitesinin “İlmi Eserleri” Dil ve Edebiyat serisi, Bakü, 1979, No:3).
 6. 1980 yılı Mayıs ayında “Azerbaycan Kadını” dergisinde yayımlanan “İki Resim” başlıklı yazı.
 7. 1980 yılı Aralık ayında “Edebiyat ve İncesanat” Gazetesinde yayımlanan “Hazar Denizine Kadar” başlıklı yazı.
 8. 1981 yılı Aralık ayında “Azerbaycan Gençleri” Gazetesinde yayımlanan “Tecrübi Fonetik” başlıklı yazı.
 9. “Gelenek ve Yeniliğin İncelenmesi” başlıklı makale (Azerbaycan dergisi, 1982, No: 2.)
 10. S. Arnazarov’un “Türkmen Dilinde Söyleyiş İlişkileri (Deneşdirme Planda)” kitabına (Aşkabad, “İlim”, 1982) değerlendirme (Azerbaycan SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, 1982, No:4).
 11.  1984 yılı Eylül ayında “Azerbaycan Muallimi” gazetesinde yayımlanan “Değerli İnceleme” başlıklı yazı.
 12. “Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Öznel Anlamlı Birleşik Cümlelerin Türleri” başlıklı makale ( Azerbaycan SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi 1984, No: 3).
 13. “ Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Subcekt Anlamlı Birleşik Cümleler” başlıklı makale ( Azerbaycan SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi 1985, No: 2).
 14.  1985 yılı Ocak ayında “Azerbaycan Gençleri” Gazetesinde yayımlanan “Türk Dillerinin Mukayeseli İncelenmesi” başlıklı yazı.
 15. F. Celilov’un “Birleşik Cümle Sentaksı. Bağlaçsız Birleşik Cümle” kitabı üzerine değerlendirme (Azerbaycan. SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, 1885, No:3)
 16. 1986 yılı Şubat ayında “Elm” Gazetesinde yayımlanan “Muhtelif Sistemli Dillerde Birleşik Cümle” başlıklı yazı.
 17. 1986 yılı Şubat ayında “Azerbaycan Gençleri”  Gazetesinde yayımlanan “Araştırmalar ve Buluşlar” başlıklı yazı.
 18. 1986 yılı Haziran ayında “Azerbaycan Gençleri” Gazetesinde yayımlanan “Genç Dilcilerin Respublika Konferansı” başlıklı yazı.
 19. 1986 yılı Haziran ayında Azerbaycan Gençleri” Gazetesinde yayımlanan “Bizim Teklifler” başlıklı yazı.
 20. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Obje Anlamlı Birleşik Cümleler” başlıklı makale (“Azerbaycan SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, 1987).
 21. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Karşılaştırma Anlamlı Birleşik Cümleler” başlıklı makale ( “Azerbaycan Dilciliği” mecmuası, Genç dilcilerin İlmi Eserleri, Bakü, ELM , 1987).
 22. “Yüklemsel Belirteçli Yan Cümleler ve Konuşmada Yeri” başlıklı makale ( Azerbaycan Konuşma Medeniyeti Problemleri, İlmi- Metodik Konferans Materyalleri, Bakü, 1984).
 23. “Bazı Sözdizimsel Terimlerin Anlam-Kavram Özellikleri” (Azerbaycan Terminolojisi Problemleri, İlmi- Pratik Konferans Materyalleri, Bakü, 1988).
 24. 1988 yılı Ocak ayında “Azerbaycan Gençleri “ Gazetesinde yayımlanan “Bitişik veya Ayrı” başlıklı yazı.
 25. 1988 yılı Eylül ayında “ Sovyet Ermenistanı “ Gazetesinde yayımlanan  “Mücadele Yılları” başlıklı yazı (Mahmut İsmayılov’un tarihi romanları üzerine değerlendirme).
 26. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Yer Anlamlı Birleşik Cümle” başlıklı makale (Azerbaycan SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, 1989, No:2).
 27. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Nicel ve Nitel Anlamlı Çok Yüklemli Birimler” başlıklı makale (Azerb. SSR EA Haberleri, Edebiyat, Dil ve İncesanat serisi, 1990, No:2).
 28. 1990 yılı Kasım ayında “Azerbaycan Gençleri” Gazetesinde yayımlanan “Manas’a Sevgi Sonsuzdur” başlıklı yazı.
 29. “Azerbaycan Türkçesinde Tek Bileşimli Tayin Konstrüksiyonları” başlıklı makale “Azerbaycan Dili Müasir Marhelede”. Genç Dilcilerin II Respublika Konferansının Materyalleri, 1990).
 30. “Yazımız, Dilimiz, Tarihimiz” başlıklı makale (Azerbaycan Komunisti dergisi, 1991, No:1).
 31. “Alfabe Kuruculuğu: çetinlikler, neticeler” başlıklı makale (“Dünyaya kapı” Gazetesi, 1991, No:6,7).
 32. “Edebi Bedii Dilin Tetkiki” Başlıklı makale (“Azerbaycan” dergisi, 1991, No:1).
 33. “Azerbaycan Türkçesinde Özel Birleşik Çok Yüklemli Birimlerin Bazı Üslubî Sözdizimsel Varyantları” başlıklı makale (Azerbaycan Edebî dilinin Norm ve Normlaşma Meseleleri (Genç Dilcilerin III Respublika Konferansı Materyalleri, Bakü, 1991).
 34. “Azerbaycan Türkçesinde Çift Birleşimli Tayin Yapılanmaları” başlıklı makale (Ontoloji Lengüistik Fenlerin Tedrisi Problemleri, Tusi ad. ADPU, Bakü, 1994).
 35. 1992 yılı Şubat ayında “İki Sahil” Gazetesinde yayımlanan “Dilimiz, Taleyimiz, Kaygılarımız” başlıklı yazı.
 36. 1992 yılı Mayıs ayında “İki Sahil” Gazetesinde yayımlanan “Hangi Yolu Seçmeli” başlıklı yazı.
 37. 1992 yılı Mart ayında “ İki Sahil “ Gazetesinde yayımlanan “Armamızda Hangi Tasvirler Olabilir “ başlıklı yazı.
 38. 1992 yılı Aralık ayında “İki Sahil Gazetesinde yayımlanan “Sözün Estetik Gizeminden Danışan Kitap” başlıklı yazı.
 39. “ Birleşik Cümle Sentaksına İlişkin Yeni Terminoloji Birimler” başlıklı makale (“Dil Medeniyeti” Belleteni, Bakü,1993).
 40. 1993 yılı Ocak ayında “Yeni Müsavat” Gazetesinde yayımlanan “Türklüğümüz, Azerbaycancılığımız” başlıklı yazı.
 41. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinin Mukayeseli Sözlüyü” kitabında bir bölüm. (Kitap, Azerbaycan Bilimler Akademisi Nasimi Dilcilik Enstitüsü tarafından yayına hazırlanmıştır).
 42. “Türk Lehçelerinde Birleşik Cümle” monografisi (Profesörlük tezi, Azerbaycan Bilimler Akademisi Nesimi Dilcilik Enstitüsünde hazırlanmıştır, Bakü 1994,300s.). Çoğaltma metin.
 43. “Türk Lehçelerinde Birleşik Cümle” adlı broşür. Profesörlük tezinin özeti, Bakü,1994, 64,  s. Çoğaltma metin.
 44. M. Füzulinin Qəzəllərində Sabit Feli Birləşmələr, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, 1996 Sayı: 7. ( M. Fuzuli’nin Gazellerinde Değişmeyen Fiil Gruplanmaları, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, 1996 Sayı: 7.)
 45. Dil Haqqında Söhbətlər (Birinci Söhbət), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 16, Aralık 1997. Dil Üzerine Sohbetler (Birinci Sohbet). Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 16, Aralık 1997.
 46. Dil Haqqında Söhbətlər (İkinci Söhbət), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 17, Ocak 1998.  Dil Üzerine Sohbetler (İkinci Söhbet), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 17, 1 Ocak 1998.
 47. Ortaq Türk Atalar Sözləri, Dədə Qorqud, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmi-ədəbi Toplu, 2002 / 2, Bakı, 2002, s. 130 – 143. (Ortak Atasözlerimiz. Dede Korkut Dergisi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, İlmi-Edebi Toplu, 2002 Sayı: 2, s. 130-143.)
 48. Ədəbi köçürülmə nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri və maşın köçürməsi (proqram təminatı) sisteminin (software) linqvistik yönümü. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Tərcümə və Transmilli Proseslər, Beynəlxalq Konfrans, 14-15 Aprel, Tezislər, Bakı 2005, s. 31-32. (Aktarma Teorisinin Temel Prensipleri ve Otomatik Aktarma Sisteminin (software) Lengüistik Doğrultusu. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Diller Üniversitesi, Tercüme ve Uluslararası Süreçler, Uluslararası Kongre, 14-15 Nisan, Özetler, Bakı 2005, 31-32.)
 49. Türkoloji dilçilik Birinci Türkoloji Qurultaydan öncә vә sonra. AMEA, Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi, I Türkoloji Qurultayın 80 illik yubileyinә hәsr edilmiş elmi konfransın tezislәri, 23-25 may 2006, Bakı, s. 87-90. (Tez. Türkolojik Dilcilik Birinci Türkoloji Kurultaydan Önce ve Sonra. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, I Türkoloji Kurultayın 80 Yılı Münasebetiyle Düzenlenmiş İlmi Konferansın Bildiri Özetleri, 23-25 Mayıs 2006, Bakı, s. 87-90.)
 50. Türkoloji dilçilik Birinci Türkoloji Qurultaydan öncə və sonra. Birinci Türkoloji Qurultayın 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın Materialları, Bakı- 2007, s. 167-170 (Türkolojik Dilcilik Birinci Türkoloji Kurultaydan Önce ve Sonra. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, I Türkoloji Kurultayın 80 Yılı Münasebetiyle Düzenlenmiş İlmi Konferansın Bildirileri,  Bakı- 2007, s. 167-170.)
 51. Ağamusa Axundov’un “Dil vә Әdәbiyyat (iki cilddә), I cild, Bakı: Gәnclik, 2003, 436 s.” eserine değerlendirme. Türkologiya Dәrgisi, Beynәlxalq Elmi Jurnal, No 1, Yanvar-Mart, Bakı 2006, s. 89-99. (Ağamusa Ahundov’un “Dil ve Edebiyat (İki Ciltte), I Cilt, Bakı: Gençlik, 436 s.” Adlı Eserine Değerlendirme. Türkoloji Dergisi, Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı: 1, Ocak-Mart, Bakı 2006, s. 89-99.)
 52. Türkoloji dilçilikdә frazeologiya vә frazeologizmlәrin kontrastiv- vә konfrontativ-müqayisәli tәsnifi. Türkologiya Dәrgisi, Beynәlxalq Elmi Jurnal, No 2-4, Aprel- Dekabr, Bakı 2006, 3. 29-54. (Türkolojik Dilcilikte Deyim Bilimi ve Deyimlerin Karşılaştırmalı- Tutuşturmalı Sınıflandırması. Türkoloji Dergisi, Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı: 2-4, Nisan-Aralık, Bakı 2006, s. 29-54.)
 53. Folklor-ədəbiyyat dərgisinin “Naxçıvan Özəl Sayı”nın konseptual təhlili və örnəkləri ilə biblioqrafik açıqlanması. Bayatı. Beynəlxalq sənət dərgisi, 18-19 2007, Bakı. s. 30-33. (Folklor-Edebiyat Dergisinin “Nahçıvan Özel Sayısı”nın Kavramsal Tahlili ve Örnekleriyle Bibliyografik Açıklanması. Bayatı Dergisi, Uluslararası Sanat Dergisi, Sayı: 18-19, Bakı, s. 30-33.)
 54. Əhməd Cəfəroğlunun “Seçilmiş əsərləri” Azərbaycan türkcəsində. “Ədalət” qəzeti. 23 avqust 2008-ci il,  s. 13.
 55. Ərcilasun Əhməd Bican – 65. Türkologiya Dәrgisi, Beynәlxalq Elmi Jurnal, No 3-4, İyul- Dekabr, Bakı 2008, s. 94-101. (Ahmet Bican Ercilasun. Türkoloji Dergisi, Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı: 3-4, Haziran-Aralık, Bakı 2008, s. 94-101.)
 56. Görkəmli alimin elmi mülahizələri. “Respublika” qəzeti, 01 oktyabr 2009, s. 6.
 57. 57. Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsә yox” romanı: qavramlar dünyası, başlıqlar vә digәr özәl mәtnqurucu işarәlәr. http://kultaz.com/2011.07.14.
 58. Xalq mahnılarımız. Folklor vә Etnoqrafiya, Beynәlxalq Elmi Jurnal, 2012, No 2, s.20-36.
 59. Dilimiz Azәrbaycanda vә dünyada: problemlәr, perspektivlәr, tәkliflәr… 525-ci qәzet, 26.07.2012.
Rusça
 1. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Zaman Anlamlı Birleşik Cümleler ve Zaman Anlamlı Ortaç, Ulaç Birleşimleri” adlı broşür,  Azerbaycan Bilimler Akademisi Dilcilik Enstitüsü, Doktora tezinin özeti, Bakü,1980, 20 s. Çoğaltma metin.
 2. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Zaman Anlamlı Birleşik Cümleler ve Zaman Anlamlı Ortaç, Ulaç Birleşimleri” adlı doktora tezi (Tez, Nesimi Dilcilik Enstitüsünde hazırlanmıştır, Bakü, 1980,150 s.). Çoğaltma metin.
 3. “Muhtelif Sistemli Dillerde Eşanlamlı Sözdizimsel Birimlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi (“Karşılaştırmalı Lengüistiğin Problemleri” mecmuası, Bakü,1982).
 4. Z. N. Verdiyeva, F.Y.Veyselov, F.M.Ağayeva’nın “Tecrübi Fonetik” adlı ders kitabı üzerine değerlendirme ( ULUSLARARASI “Sovyetskaya Tyukologiya” dergisi, 1982, No:6).
 5. K. M. Abdullayev’in “Azerbaycqan Dilinde Basit Cümle Sentaksının Problemleri” adlı eseri üzerine değerlendirme (ULUSLARARASI Sovyetskaya Tyukologiya dergisi, 1983, No:4).
 6. “Azerbayçan Türkçesi Sentaksında Sözdizimsel Evrim” başlıklı makale  (“Evrim ve Dil Tarihi” mecmuası, Perm 1985).
 7. “Türk Lehçelerinde Belirten Anlamlı Birleşik Cümlelerin Yapısal-İşlevsel Sınıflandırılması” başlıklı makale (ULUSLARARASI “Sovyetskaya Tyurkologiya” dergisi, 1986, No:4).
 8. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Neden ve Amaç Anlamlı Çok yüklemli Birimler” başlıklı makale (ULUSLARARASI Sovyetskaya Tyurkologiya” dergisi, 1987, No:6).
 9. Prof. Dr. A. M. Cavadov Hakkında (ULUSLARARASI Sovyetskaya Tyurkologiya” dergisi, 1987, No:6).
 10. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Neden-Sonuç Bağlantılı Birleşik Cümleler” başlıklı makale (“Üniversiteler Arası Bilimsel Eserler” mecmuası, Novosibirsk,1988).
 11. “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Tarz Anlamlı Birleşik Cümleler” başlıklı makale (Azerbaycan SSR Bilimler Akademisi Bildirileri” mecmuası,1990, No:2).
 12. N.Nartıyev’in “Çağdaş Türkmen Dilinde Birleşik Cümlelerin Yapısı” adlı eseri üzerine değerlendirme (ULUSLARARASI “Sovyetskaya Tyurkoloğiya” dergisi , 1989, No: 3).
 13. “Azerbaycan Metninde Art Gönderimsel Araçların Rolü “ başlıklı makale (“Milli Dillerin ve Edebiyatların Etkileşim ve Gelişim Kuralları. Metin. İletişim. Tercüme” mecmuası, Kazan, 1989).
 14. “Türk Lehçelerinde Birleşik Cümlelerin İncelenme Yöntemleri ve Hint-Avrupa Lengüistik Geleneği” başlıklı makale (ULUSLARARASI “Sovyetskaya Tyurkologiya”, dergisi, 1990, No:1).
 15. R. G. Ahmetyanov’un “Orta İdil Halkları Maddi Kültürlerinin Genel Kelime Hazinesi” adlı eseri üzerine değerlendirme (ULUSLARARASI “Sovyetskaya Tyurkologıya” dergisi,1990, No: 4).
 16. “Ahıska Türklerinin Dilinde Gürcüce Alıntılar” başlıklı makale (“SSCB’nin Etnik Kökence Muhtelif Halklarının Yaşadığı Bölgelerde Dil Alakaları Problemleri” mecmuası, Mahçkala,1991).
 17. “Türk Lehçelerinde Sözdizimsel Konstrüksiyonların Çok yüklemli Yapısı ve Yapısal Tipolojik Nitelendirilmesi” başlıklı makale “(Lengüistik Tipolojik Konferansı Materyalleri”, Moskva,1990).
 18. “Kitab-ı Dede Korkut Destanlarının Dilinde Özel Birleşik Yapılanmalar” başlıklı makale (“SSCB Halklarının Manevi Kültürel Problemleri” mecmuası, Ufa,1991).
 19. “Oğuz Grubu Türk Lehçeleri Gelişiminin Periyotlara Ayrılması ve Özel Birleşik Çok Yüklemli Yapının Eşzamanlı ve Artzamanlı İncelenmesi” başlıklı makale (“Doğu Halklarının Geçmişi ve Geleceği” mecmuası, Mahaçkala, 1991).
 20. “Türk Lehçelerinde Özel Birleşik Yapılı Çok Yüklemli Birimlerin Yapısal-Anlamsal Türleri” başlıklı makale (Türkmenistan Bilimler Akademisi Haberleri, Toplumsal Bilimler Serisi, 1993, No:1).
Türkiye Türkçesinde
 1. Türk Lehçelerinde Birleşik Tümcelerin Sözdizimsel-Anlamsal Bağlılığa Göre Modelleri ve Türleri, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi TÖMER, Nisan 1993.
 2. Türk Dilleri Mi, Türk Lehçeleri Mi?, Dil Dergisi, A. Ü. TÖMER, Nisan 1993.
 3. Ortak Türk Yazı Dili Prensiplerinin Gerçekleşmesi, Sürekli Dil Kurultayı Konuşma Metinleri, Ankara, 1993.
 4. Türkoloji Üzerine. Türkoloji. Dil dergisi Özel Sayısı, Ankara Üniversitesi TÖMER, 1994, Sayı: 19.
 5. Ortak Yazı Dili ve Dil Kültürü, Türkoloji. Dil Dergisi Özel Sayısı, Ankara Üniversitesi TÖMER, 1994, Sayı: 19.
 6. O. Süleymanov’un “Az İ Ya Eseri” ve Türkoloji. Türkoloji. Dil Dergisi Özel Sayısı, 27.
 7. Türk Tefekküründe Hoşgörü Anlayışı. Uluslararası Hoşgörü Kongresi Bildirileri, Antalya, 1995.
 8. Türk Halkları Atasözlerinin Konu ve Dil Özellikleri, I. Makale, Uluslararası Edebiyat Kongresi, Eskişehir, 1995.
 9. “Manas” Destanının Dilinde Birleşik Cümle, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Manas Bilgi Şöleni, Van, 1995.
 10. Prof.  Dr. Tofik Hacıyev 60 yaşında. Türk Dili Dergisi, Türk Dil Kurumu, 1996, 536.
 11. Türk Dili Üzerine Değerli Bir Eser. Türk Dili Dergisi, Türk Dil Kurumu, 1996, 538.
 12. Yazı Dilinde Pürizm, Alıntı Kelimeler ve Dil Kültürü, Türk Dili Dergisi, Türk Dil Kurumu, 1997, 544.
 13. Türk Halkları Atasözlerinin Konu ve Dil Özellikleri. II. Makale, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, A. Ü. TÖMER, 1997, 11.
 14. Azerbaycan’da Nevruz Bayramı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, 1997, 12.
 15. 1997-1999 Yapılması planlanan genel çalışmalar projesi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı dergisi, A.Ü. TÖMER, 1997, 12.
 16. Fahrettin Yadigar. “Dilimiz, Qeyretimiz, Qayğılarımız” Kitabına Ön Söz. Bakı 1997, (Azerbaycan Türkçesinde).
 17. Çağdaş Lengüistik ve Türk Dilbilimi 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 1999, s. 775 – 779.
 18. Yazı Dilinde Norm, Varyant, Normlaşma ve Dil Bilimi Çalışmaları. II. Türk Dili Dergisi, 1997, 549, Türk, Dil Kurumu.
 19. Muhtar Awezov’un Edebi Mirası Türkiye Türkçesinde. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Muhtar Awezov Özel Sayısı, Sayı: 14, Ağustos, 1997.
 20. Türk Dil Biliminde Değerli Bir Eser, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 15, Ekim, 1997.
 21. Türk Destanlarının Dilinde Bir Sentaks Özelliği Üzerine, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 16, Aralık, 1997.
 22. Prof. Dr. Fahrettin Yadigar. Yine orada.
 23. Prof. Dr. Boris A. Serebrennikov. Personaliya, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 20, Ağustos 1998.
 24. Mahtumkulu Dilinin Söz Dizimi (Birleşik Cümle), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Mahtumkulu Özel Sayısı, Sayı: 18, Nisan 1998.
 25. Bahtiyar Vahabzade’nin Hayat Hikayesi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı, Sayı: 22, Aralık 1998.
 26. Y. o: Bahtiyar Vahabzade ve Ana Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 22, Aralık, 1998.
 27. Y. : Bahtiyar Vahabzadenin Fikir  ve Sanat Dünyasından Seçmeler, s. 79 -167.
 28. Y. o: Halk Şairi Bahtiyar Vahabzade ile Mehman Musaoğlu’nun Sohbeti, s. 66 – 78.
 29. Azerbaycan Eğitim Sistemi ve Ana Dili Eğitimi: Ana Dili 3., 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının İncelenmesi. Dünyada ve Türkiye’de Ana Dili Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler, A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Temmuz, Ankara, 1998. s. 273 -276.
 30. Türk Dil Biliminin XXI. Yüzyıla Yönelik Temel Problemleri, A. Ü. TÖMER, Dil Dergisi, Sayı: 86 – Aralık 1999, s. 28 – 37.
 31. Bir Daha Ortak Türkçe Üzerine, Uluslararası Dünyada, Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri, 11 – 13 Mayıs 2000, İstanbul, s. 128 – 131.
 32. “Kitab – ı Dede Korkut” Dilinin Bileşik Cümle Sentaksı, A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 88 – Şubat 2000, s. 37 – 47.
 33. Dil Evrensellikleri ve Türk Yazı Dillerinin Dil Bilgisi Üzerine, A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 94 – Ağustos 2000, s. 53 – 64.
 34. Türkiye Türkçesindeki Lengüistik Gelişimler ve Değişimler, T.C. B. Ü. Türk Dili Bayramı, 26 Eylül, 2001 Ankara, Bilişim Çağı ve Bilim Dili Olarak Türkçe, s. 10 – 22.
 35. Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi ve Fiilin İnceleme Yöntemleri, Uluslararası Dünya Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 10 -11 Mayıs 2001, İzmir, s. 62 – 68.
 36. Azerbaycan’da Nevruz Bayramı, II Makale, Bilkent Üniversitesi, Türk Dünyasında Nevruz Bayramı ve Önemi, Bilkent Üniversitesi, 2002, s. 6 -9.
 37. “Ortak Dil Türkçe” Paneli Yapıldı (29 Mart 2002,  Ankara), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bülten, Sayı: 45, Cilt: XV Ocak-Mart 2002, s. 65-66.
 38. Ortak Türkçe Anlayışı ve Türk Dil Biliminin Temel Problemleri, A. Ü. TÖMER, Dil Dergisi, Sayı: 113, Mart – Nisan. 2002, s. 14 – 23.
 39. Türkçenin İşlevsel Dil Bilgisinin Sözdizimsel-Metindilbilimsel Düzeyinin Düzenlenmesi Üzerine, 5. Dünyada Türkçe Öğrenimi Sempozyumu Bildirileri, 9 – 10 Mayıs 2002, Antalya- Side, s. 15 – 24.
 40. Türk Dünyasında Çeviri Aktarma Sorunları ve Annaguli Nurmemmet’in Türkiye Türkçesindeki Eserleri, I. Avrasya Sanat Edebiyat Yıldızları Uluslararası Sempozyumu, 28 Nisan 2002, Ankara, s. 117 – 123.
 41. Yine orada: Türkmenistanlı Yazar Annaguli Nurmemmet’in Edebiyatta 25. Yılında Eserleri ve Sanat Dünyasına Bakışlar Üzerine Değerlendirme, s. 213 – 218.
 42. Türkiye’de Son 10 yılda Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Üzerine Çalışmalar, TÜRKSOY, Türk Dünyası, Kültür, Sanat, Bilim, Haber ve Araştırma Dergisi, Sayı: 5, Ocak 2002, s. 7 – 10.
 43. Türkçede Çeviri ve Aktarma, Bilig, ULUSLARARASI Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 24 sayı, 2003, s. 1 – 22.
 44. Türkçedeki Kaynak ve Erek Metin Odaklı Dilbilgisel Gelişmeler ve Dil Yanlışları Üzerine, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, 2003, s. 151 – 158.
 45. Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri, A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 118, Ocak – Şubat 2003. s. 16 – 25.
 46. Türkçenin İşlevsel Dil Bilgisi ve Metin Kompozisyonu, A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 120, Mayıs – Haziran 2003, s. 22-40.
 47. Nevruz Bahar Bayramıdır! ULUSLARARASI TÜRKSOY, Türk Dünyası, Kültür, Sanat, Bilim, Haber ve Araştırma Dergisi, Sayı: 9 Mayıs 2003, s. 18 – 21.
 48. Anar’ın Eserleri Türkiye Türkçesinde, ULUSLARARASI TÜRKSOY, Türk Dünyası, Kültür, Sanat, Bilim, Haber ve Araştırma Dergisi, Sayı: 11 Ocak 2004, s. 25-30.
 49. Türk Dilbiliminde Dilbilgisi Çalışmaları, Anadili, Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004 Sayı:33, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, s. 26-34,
 50. Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos, 2004, s. 53-81. 
 51. Ortak Atasözlerimizin Sözdizimsel-Metindilbilimsel Özellikleri, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu-2002, Bildiriler: 8-10 Mayıs 2002, Ankara:2004, s.12-19.
 52. 2. ULUSLARARASI FUZULİ ŞİİR YARIŞMASININ JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ, İkinci Uluslararası Fuzuli Şiir Yarışması ve Türk Dünyası Şiir Şöleni, Ankara- 2004, s. 31-33.
 53. Türk Sözlükçülüğü ve Türkçe Karşılaştırmalı-Açıklamalı Sözlükler (Türkiye Türkçesi-Azerbaycan Türkçesi Karşılaştırmalı-Açıklamalı Sözlüğü’nün Düzenlenme Prensipleri). Zeynep Korkmaz Armağanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 276-282.
 54. Türkçe Dilbilgisinin Düzenlenmesinde Yeni Dilbilimsel Yöntemlerin Uygulanması Üzerine. Y. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, II. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s.2139- 2155.
 55. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (80. Doğum Yılı Münasebetiyle). ULUSLARARASI “Türkologiya” Dergisi, 2003 No 1-2, s. 103-107.
 56. Ortak Türkçe. ULUSLARARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 17 Sayı: Ekim 2005, s. 11-13.
 57. Türkçede Deyimler. Vefa Hasanova ile beraber. ULUSLARARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 19 Sayı: Nisan 2006, s. 11-13.
 58. Türkçe Aktarma Bilimi ve Dil Bilimsel Boyutları. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Bildirileri, 14 Mayıs 2005, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 139-158.
 59. Azerbaycanlı Dilbilimci Türkolog Memmedağa Şirali Oğlu Şiraliyev. ULUSLAR ARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 20 Sayı: Temmuz 2006, s. 10-13.
 60. Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 80. Yılı. ULUSLAR ARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 20 Sayı: Temmuz 2006, s. 44-47.
 61. Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 80. Yılı Dolayısıyla Bakû’de Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Konferans’ın Düşündürdükleri. Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 656 Ağustos 2006, s. 182-192.
 62. Türk Dünyası ve Türkçe Atatürk’ün Görüşleri Doğrultusunda.– “Nizami’den Yunus Emre’ye ve Atatürk’ten Haydar Aliyev’e Uzanan Sevgi yolu” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER, “Vektor” Nəşrlər Evi, Bakü, 2007, s. 118-136.
 63. Dede Korkut Destanı Başucu Kitabımız. ULUSLARARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 22 Sayı: Ocak 2007/1, s. 20-24.
 64. Türk Dil Bilimi Çalışmaları. Prof. Dr. Taciser Onuk’a Armağan, Kültür Ajans Yayınları, Ankara. 2007, I Makale, s. 259-281.
 65. Atatürk’ün Türk Dünyası, Türkçe Üzerine Söyledikleri ve Günümüz Gerçekleri. Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu, Özel Sayı, Sayı: 669, 09. 2007, s. 465-473.
 66. Bahtiyar Vahabzade’yle Söyleşi. İlham Kaynağım Tüm Türk Dünyası.- TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 25 Sayı:  2007/4, s. 16-21.
 67. Çağdaş Türk Yazı Dilleri ve Haritası. -ULUSLARARASI TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 25 Sayı:  2007/4, s. 22-27.
 68. Türkiye Türkçesinde Kelime Hazinesi, Söz Dizimi ve Metin Düzeylerindeki Bazı Lengüistik Gelişmeler ve Değişmeler Üzerine. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, II. Cilt, 24-29 Eylül 2000, Ankara, 2007, s. 1197-1202.
 69. Ortak Dünya Dilleri Bağlamında ve Türk Yazı Dilleri Ekseninde Ortak Türkçe. Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, 25 Eylül 2002, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, s. 29-36.
 70. Türkçede Çatı. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s. 207-234.
 71. Altay Dilleri ve Doğu Filolojisi Toplusu Üzerine (Altayskie yazıki i vostoçnaya filologiya. Moskva, “Vostoçnaya Literatura” rAN, 2005, 519 s.), Al Araştırmaları Dergisi, sayı:3 Güz 2008, s. 154-161.
 72. Türk Dil Biliminde Görünüş Kategorisinin İncelenmesi Üzerine. Türkologiya, No 1-2, 2008, s. 32-54.
 73. Türk Dil Bilimi Bağlamında Azerbaycan Dilciliği ve Prof. Dr. Elövset Abdullayev’in Söz Dizimi Ekolü (Doğumunun 85 yılı Anısına). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Yaz: 2005, 20, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009.
 74. Azerbaycan Türkçesinde Fiil Çekimi. Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi. GÜZ 2008/3, s. 11-29.
 75. Türk Lehçelerinin Bilgisayar Ortamında Aktarımı Mümkün Mü? –TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 29 Sayı: 2009/2, s. 14-19.
 76. Hengirmen, Mehmet (2007), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 1. Atasözleri Sözlüğü, 606 s.; Deyimler Sözlüğü, Engin Yayın Evi, Ankara 2007, 606 s. Değerlendirme, Dil Araştırmaları, Sayı: 5 Güz 2009, s. 121-127.
 77. Türk Dil Bilimi Çalışmaları. II Makale. Türkologiya, ISBN 9952-420-09-8, Beynəlxalq Elmi Jurnal, No 1-2, Yanvar-İyun, Bakı-2009, s. 3-28.
 78. Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla’nın Eserleri Türkiye Türkçesinde. Gazi Türkiyat. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, GÜZ 2009/5, s. 217-244.
 79. Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye. Gazi Türkiyat. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2010/ 6, s.100-116.
 80. Fuzulî’nin Gazellerinde Deyimler. Canını Cânânına Feda Eden Fuzulî, Hazırlayanlar: GülağÖz-Hayrettin İvgin, Ankara 2010, s. 283-287.
 81. Eski Türkçenin Tarihî-Karşılaştırmalı Araştırılması ve İncelenmesi Bağlamında Azerbaycan’daki Göktürkçe Çalışmaları. Türk Dünyası. Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 23, Bahar -2007, Ankara, 2010, s. 51-57.
 82. Ahmet Caferoğlu’nun Seçilmiş Eserleri Azerbaycan Türkçesinde. Türk Dünyası. Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 24, Güz -2007, Ankara, 2010, s. 83-91.
 83. Kamal Abdulla Mәtninin Konseptual-Linqvistik Tәhlilinә Giriş. Dil Araşdırmaları, Sayı: 8 Bahar 2011, s. 31-49.
 84. Türk Yazı Dillerinde Aktarma ve Bilişim Çalışmaları. Türk Lehçeleri arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşan Sorunlar, Tebliğler ve Aktarım Örnekleri, Sempozyum Azeri Şair Bahtiyar Vahabzade’ye İthaf edilmiştir. TÜRKSOY, İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sempozyum 2009 yılında Maltepe yapılmıştır, Bildiriler 2011 yılında yayımlanmıştır, Ankara, 2011, s. 28-33.
 85. Bir Türkolog’un Portresi.  Dil Araştırmaları, Sayı: 9 Güz 2011, s. 204-209.
 86. Dede Korkut Metni’nin Sentaksı Üzerine. Azәrbaycanda Xarici Dillәr, Elmi-metodik vә ictimai-publisistik jurnal, No 2-3 (17-18)/ 2011, s.8-18.
 87. Türk Dili Kavramının Bilişsel-Lengüistik Açıklanması Üzerine. Turkisch Studies. İnternational Periodical For The languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p. 35-45, Ankara/TURKEY
 88. Türkçe Fonetiğin Deneysel İncelenmesi veya Bir Dilbilimci Türkolog’un hayatı ve Bilimsel Faaliyeti Üzerine Notlar. Dilçilik İnstitutunun әsәrlәri, Azәrbaycan Milli, Elmlәr Akademiyası, Nәsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, “Elm”, 2012, s. 95-106.
 89. Kamal Abdulla’nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine). Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, Ankara, Akçağ, 2013, s. 741-758.
 90. Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar. Yeni Türkiye, Türkçe Özel Sayısı, Kasım-Aralık 20013, Yıl 9 Sayı 55, Ankara, s. 539-558.
 91. Türkçe Bedii Metnin Yeni Filolojik Yöntemlerle İncelenmesi. Gazi Türkiyat. Güz 2013/13, s.1-28